ONS STREVEN
Tevredenheid van onze klanten
Goede technische prestatie
Goede serviceverlening
Passende prijsopgave
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INGENIEURSBUREAU SABO BOUWADVISEURS TE LEIDERDORP (Z-H)

Als leveringsvoorwaarden hanteren wij de RVOI 2001, welke op kantoor ter inzage ligt en op verzoek toegezonden kan worden. Onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de voorwaarden van de RVOI 2001 en zijn van toepassing op al onze bouwkundige inspecties en adviezen.

Inhoud:
Artikel 1 : Definities
Artikel 2 : Algemeen
Artikel 3 : Overeenkomst en inhoud werkzaamheden
Artikel 4 : Intellectuele eigendom
Artikel 5 : Uitvoering en Uitvoeringstermijn
Artikel 6 : Facturering en betaling
Artikel 7 : Annulering
Artikel 8 : Overmacht
Artikel 9 : Tekortkoming, aansprakelijkheid en schade
Artikel 10: Vrijwaring
Artikel 11: Conversie
Artikel 12: Geschillen
Artikel 13: Toepasselijk recht


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. SABO: Ingenieursbureau Sabo te Leiderdorp (Gn).
b. Opdrachtgever: de wederpartij van SABO.
c. Werkzaamheden: die werkzaamheden welke SABO volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten.
d. Deze voorwaarden: de aanvullende voorwaarden op de RVOI 2001.


ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen e.d. in verband met de door SABO te leveren diensten op het gebied van bouwkundig inspecties en rapportages, bouwtechnische keuringen en expertises.
2.2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN

3.1. Voor de uitvoering van de bouwkundige inspecties zal Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze opdracht zal hij voor uitvoering van de werkzaamheden SABO hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan tevens een digitale opdracht (via internet) worden verstrekt door Opdrachtgever die voor haar werking digitaal of schriftelijk dient te zijn bevestigd door SABO.
3.2. SABO zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
Bouwkundig advies, inspecties en rapportages
3.3. Inspecties aanbouwkundige objecten zijn gebaseerd op visueel uitwendig en nondestructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen met vastlegging van voorhanden zijnde tekortkomingen.
3.4. De inspectie is een moment-opname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Opdrachtgever dient SABO voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand te stellen.
3.5. Ten behoeve van bouwtechnische keuringen van begane grondvloeren vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe omgeving van het kruipluik. Beoordeling van de vloer vindt uitsluitend plaats van de vanuit het luik zichtbare delen. Is er geen kruipluik aanwezig, dan zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer. Afwerkingen worden niet verwijderd. Verdiepingsvloeren worden uitsluitend beoordeeld op de zichtbare vloer. Eventuele afwerkingen worden niet verwijderd.
3.6. Ten aanzien van aanwezige (elektrotechnische) installaties, leidingen, daken, schoorstenen en kanalen vindt uitsluitend een visuele bouwkundige inspectie plaats, voor zover die delen zonder breek- en/of nadere werkzaamheden te inspecteren zijn op het moment van de inspectie. Er vindt geen installatietechnisch onderzoek plaats. Daken die zich hoger dan 3.00 meter vanaf de begane grond bevinden, worden uitsluitend visueel geïnspecteerd.
De gesteldheid van dakconstructies en daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet zichtbaar, maken geen onderdeel uit van de inspectie. Voor inspecties van objecten die zich meer dan 3.00 meter boven de begane grond bevinden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klim- en klautermateriaal dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat verkeert en kan worden toegepast in veilige situaties.
3.7. Rapportages naar aanleiding van bouwkundige inspecties zijn geldend tot 3 maanden na inspectiedatum en ondertekening van de rapportage, behoudens onvoorziene omstandigheden en extreme weersomstandigheden, waardoor de weergegeven staat van het object niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond ten tijde van de bouwkundige inspectie.
3.8. Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, (aanwezigheid van) asbesthoudende materialen, schimmel, zwam, houtworm, boktor, kadastrale uitmetingen en andere zaken met milieuaspecten, wordt door SABO geen nader onderzoek verricht. Indien tijdens een inspectie aanleiding is om bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een deskundige op één van voornoemde gebieden nader dient te worden onderzocht, dan zal dit in de bouwkundige rapportage worden weergegeven. SABO is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van (verborgen) asbest in woningen van voor 1983.


ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. Rapporten en adviezen van SABO blijven ten allen tijde eigendom van SABO. Het is niet toegestaan van enig onderdeel hiervan gebruik te maken buiten het kader van de opdracht die hiervoor was verstrekt, tenzij SABO hiervoor vooraf formeel toestemming heeft verleend.


ARTIKEL 5. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN

5.1. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever SABO schriftelijk in gebreke te stellen.


ARTIKEL 6. FACTURERING EN BETALING

6.1. Opdrachtgever raakt bij niet-tijdige betaling, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning, in verzuim en wordt over de openstaande vordering een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand.
6.2. De kosten die voor SABO verbonden zijn aan de inning van hetgeen Opdrachtgever aan SABO verschuldigd is, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,00.


ARTIKEL 7. ANNULERING

7.1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een keuringsopdracht door Opdrachtgever, heeft SABO recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten.


ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1. Indien SABO door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, heeft zij ofwel het recht de uitvoeringtermijn te verlengen met de duur van de overmacht ofwel het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
8.2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor SABO redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te leveren. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.


ARTIKEL 9. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

9.1. SABO is met betrekking tot de verrichte werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment gegeven, adviezen, voorzover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van door de directie van SABO aan Opdrachtgever aangewezen personeelsleden van SABO.
9.2. Ingeval van bouwkundige inspecties is SABO nimmer aansprakelijk voor niet geconstateerde gebreken die ten tijde van de inspectie niet visueel waarneembaar waren. Belemmerende factoren hierbij kunnen zijn: weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerking en dergelijke. SABO is in dit verband ook nimmer aansprakelijk bij verborgen gebreken. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat SABO door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
9.3. Aansprakelijkheid van SABO is in ieder geval uitgesloten ingeval: - van verkeerde kostenbegroting en/of prijsopgaven en/of waarderingen, aangezien het ramingen betreffen;
- het niet, of niet volkomen, vermelden van bodemverontreiniging of milieuschade;
- van rapportages of adviezen die gebaseerd zijn op onjuiste informatie afkomstig van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden;
- van een kennelijke verschrijving in adviezen en/of rapportages.
9.4. De door SABO te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een maximum bedrag van € 100.000.
Voor bouwkundige inspecties geldt het maximum te vergoeden schade € 50.000.
9.5. Elke aansprakelijkheid van SABO vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.
Voor de geldigheid van bouwkundige rapportages van woningen geldt een maximum van 3 maanden na inspectiedatum.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed SABO in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.


ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1. Opdrachtgever vrijwaart SABO voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden verricht door werknemers van SABO op verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken van de tussen SABO en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
10.2. Opdrachtgever vrijwaart SABO voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de rapportages en/of adviezen van SABO. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.


ARTIKEL 11. CONVERSIE

11.1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.


ARTIKEL 12. GESCHILLEN

12.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen SABO en Opdrachtgever, met uitzondering van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.


ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1. De overeenkomst tussen SABO en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
Coolweb IT & Multimedia voor Ingenieursbureau Sabo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Sitemap